# Phần II ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

# CHƯƠNG I: DUY TRÌ THẢM CỎ

# CX1.01.00 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì thảm cỏ được quy định như sau:

+ Các đô thị ở Vùng I: Lượng nước tưới: 5 lít/m2 (cỏ thuần chủng); 6 lít/m2 (cỏ không thuần chủng); Số lần tưới 140 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng II: Lượng nước tưới: 7 lít/m2 (cỏ thuần chủng); 9 lít/m2 (cỏ không thuần chủng); Số lần tưới 195 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng III: Lượng nước tưới: 7 lít/m2 (cỏ thuần chủng); 9 lít/m2 (cỏ không thuần chủng); Số lần tưới 240 lần/năm.

# CX1.01.10 Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Bơm xăng

Bơm điện

CX1.01.10

Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Máy bơm chạy xăng 3 CV

- Máy bơm chạy điện 1,5KW

 

m3

 

công

 

ca

ca

 

0,5

 

0,068

 

0,068

-

 

0,5

 

0,09

 

-

0,09

 

1

2

# CX1.01.20 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX1.01.20

Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

m3

 

công

 

0,5

 

0,12

 

1

# CX1.01.30 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Xe bồn 5m3

Xe bồn 8m3

CX1.01.30

Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Xe bồn

 

m3

 

công

 

ca

 

0,5

 

0,099

 

0,0297

 

0,5

 

0,099

 

0,0189

 

1

2

# CX1.01.40 Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng máy bơm

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Bơm xăng

Bơm điện

CX1.01.40

Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng máy bơm

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Máy bơm chạy xăng 3 CV

- Máy bơm chạy điện 1,5KW

 

m3

 

công

 

ca

ca

 

0,6

 

0,099

 

0,081

-

 

0,6

 

0,108

 

-

0,108

 

1

2

# CX1.01.50 Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 m2/lần

,

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX1.01.50

Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng thủ công

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

m3

 

công

 

0,6

 

0,153

 

1

# CX1.01.60 Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Xe bồn
5m3

Xe bồn
8m3

CX1.01.60

Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng xe bồn

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Xe bồn

 

m3

 

công

 

ca

 

0,6

 

0,09

 

0,0324

 

0,6

 

0,09

 

0,0189

 

1

2

Ghi chú: Bảng mức của các công tác CX1.01.10; CX1.01.20; CX1.01.30; CX1.01.40; CX1.01.50; CX1.01.60 quy định định mức đối với các đô thị vùng I. Các đô thị vùng II, vùng III trị số định mức nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số: K = 1,42.

# CX1.02.00 Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.

# CX1.02.10 Phát thảm cỏ bằng máy

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Thảm cỏ thuần chủng

Thảm cỏ không thuần chủng

CX1.02.10

Phát thảm cỏ bằng máy

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Máy cắt cỏ công suất 3 CV

 

công

 

ca

 

0,145

 

0,0603

 

0,108

 

0,045

 

1

2

# CX1.02.20 Phát thảm cỏ thủ công

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Thảm cỏ thuần chủng

Thảm cỏ không thuần chủng

CX1.02.20

Phát thảm cỏ thủ công

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

công

 

0,45

 

0,36

 

1

2

# CX1.03.00 Xén lề cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10 cm.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 md/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Cỏ lá tre

Cỏ nhung

CX1.03.00

Xén lề cỏ

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

công

 

0,30

 

0,45

 

1

2

# CX1.04.00 Làm cỏ tạp

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX1.04.00

Làm cỏ tạp

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

0,30

 

1

# CX1.05.00 Trồng dặm cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.

- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Cỏ lá tre

Cỏ nhung

CX1.05.00

Trồng dặm cỏ

Vật liệu:

- Cỏ

- Nước

- Phân vi sinh

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

kg

m3

kg

 

công

 

2,5

0,049

0,2

 

0,137

 

1,07

0,015

0,2

 

0,077

1

2

# CX1.06.00 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Phun thuốc trừ sâu cỏ.

- Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày.

- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX1.06.00

Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ

Vật liệu:

- Thuốc trừ sâu

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

lít

 

công

 

0,015

 

0,071

 

1

# CX1.07.00 Bón phân thảm cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX1.07.00

Bón phân thảm cỏ

Vật liệu:

- Phân vi sinh

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

kg

 

công

 

3,0

 

0,09

 

1

# Chương II DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ

# CX2.01.00 Duy trì bồn hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30 m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

  • Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn hoa được quy định như sau:

+ Các đô thị ở Vùng I: Lượng nước tưới: 5 lít/m2; Số lần tưới 180 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng II: Lượng nước tưới: 7 lít/m2; Số lần tưới 320 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng III: Lượng nước tưới: 7 lít/m2; Số lần tưới 420 lần/năm.

  • Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào được quy định như sau:

+ Các đô thị ở Vùng I: Lượng nước tưới: 5 lít/m2; Số lần tưới 140 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng II: Lượng nước tưới: 7 lít/m2; Số lần tưới 195 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng III: Lượng nước tưới: 7 lít/m2; Số lần tưới 240 lần/năm.

# CX2.01.10 Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Bơm xăng

Bơm điện

CX2.01.10

Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Máy bơm chạy xăng 3 CV

- Máy bơm chạy điện 1,5KW

 

m3

 

công

 

ca

ca

 

0,5

 

0,072

 

0,072

-

 

0,5

 

0,09

 

-

0,09

 

1

2

# CX2.01.20 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 m2/lần

,

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.01.20

Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

m3

 

công

0,5

0,145

 

1

# CX2.01.30 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Xe bồn
5m3

Xe bồn
8m3

CX2.01.30

Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Xe bồn

 

m3

 

công

 

ca

 

0,5

 

0,10

 

0,03

 

0,5

 

0,10

 

0,019

1

2

Ghi chú: Bảng mức của các công tác CX2.01.10; CX2.01.20; CX2.01.30 quy định định mức đối với các đô thị vùng I. Các đô thị vùng II, vùng III trị số định mức nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số K = 1,42.

# CX2.02.00 Công tác thay hoa bồn hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ sạch hoa Tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.

- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30 m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Hoa giống

Hoa giỏ

CX2.02.00

Công tác thay hoa bồn hoa

Vật liệu:

- Hoa giống

- Hoa giỏ

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

cây

giỏ

 

công

 

2500

-

 

3,0

 

-

1600

 

2,7

 

1

2

# CX2.03.00 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Pha thuốc, phun thuốc theo quy định.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.03.00

Phun thuốc trừ sâu bồn hoa

Vật liệu:

- Thuốc trừ sâu

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

lít

 

công

 

0,015

 

0,167

 

1

# CX2.04.00 Bón phân và xử lý đất bồn hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.

- Bón đều phân vào gốc cây.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m2/lần

,

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.04.00

Bón phân và xử lý đất bồn hoa

Vật liệu:

- Phân vi sinh

- Thuốc xử lý đất

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

kg

kg

 

công

 

5

0,2

 

0,301

 

1

# CX2.05.00 Duy trì bồn cảnh lá mầu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.

- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn.

- Bón phân vi sinh.

- Phun thuốc trừ sâu cho cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m2/năm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Có hàng rào

Không hàng rào

CX2.05.00

Duy trì bồn cảnh lá mầu

Vật liệu:

- Cây cảnh

- Phân vi sinh

- Thuốc trừ sâu

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

Cây

Kg

lít

 

công

 

320

8,5

0,05

 

17,73

 

480

12

0,06

 

22,31

 

1

2

# CX2.06.00 Duy trì cây hàng rào, đường viền

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao quy định, làm cỏ vun gốc.

- Bón phân vi sinh.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m2/năm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Cao < 1 m

Cao ≥ 1 m

CX2.06.00

Duy trì cây hàng rào, đường viền

Vật liệu:

- Phân vi sinh

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

kg

 

công

 

6,7

 

12,15

 

6,7

 

19,3

 

1

2

# CX2.07.00 Trồng dặm cây hàng rào, đường viền

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.

- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn, bón phân hữu cơ.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 m2 trồng dặm/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

CX2.07.00

Trồng dặm cây hàng rào, đường viền

Vật liệu:

- Nước

- Phân vi sinh

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

Kg

kg

 

công

 

0,15

3,6

 

0,036

 

1

# CX2.08.00 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

  • Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình được quy định như sau:

+ Các đô thị ở Vùng I: Lượng nước tưới: 5 lít/m2; Số lần tưới 150 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng II: Lượng nước tưới: 7 lít/m2; Số lần tưới 180 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng III: Lượng nước tưới: 7 lít/m2; Số lần tưới 240 lần/năm.

# CX2.08.10 Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy bơm

Đơn vị tính: 100 cây/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Bơm xăng

Bơm điện

CX2.08.10

Tưới nước giếng khoan cây ra hoa, tạo hình bằng máy bơm

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Máy bơm chạy xăng 3 CV

- Máy bơm chạy điện 1,5KW

 

m3

công

 

ca

ca

 

0,5

 

0,068

 

0,068

-

 

0,5

 

0,09

 

-

0,09

 

1

2

# CX2.08.20 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 cây/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.08.20

Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

m3

 

công

 

0,5

 

0,135

 

1

# CX2.08.30 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 cây/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Xe bồn
5m3

Xe bồn
8m3

CX2.08.30

Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Xe bồn

 

m3

 

công

 

ca

 

0,5

 

0,099

 

0,0297

 

0,5

 

0,88

 

0,0171

 

1

2

Ghi chú: Bảng mức của các công tác CX2.08.10; CX2.08.20; CX2.08.30 quy định định mức đối với các đô thị vùng I. Các đô thị vùng II, vùng III trị số định mức Nhân công, Máy thi công được điều chỉnh với hệ số K = 1,42.

# CX2.09.00 Duy trì cây cảnh trổ hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối.

- Bón phân vi sinh.

- Phun thuốc trừ sâu cho cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 cây/năm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.09.00

Duy trì cây cảnh trổ hoa

Vật liệu:

- Phân vi sinh

- Thuốc trừ sâu

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

kg

lít

 

công

 

40

0,44

 

46,35

 

1

Ghi chú: Đối với công tác duy trì cây cảnh tạo hình có trổ hoa, định mức nhân công được nhân với hệ số K = 1,1.

# CX2.10.00 Trồng dặm cây cảnh trổ hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng dặm cây cảnh.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100 cây

,

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.10.00

Trồng dặm cây cảnh trổ hoa

Vật liệu:

- Cây giống

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

cây

 

công

 

100,0

 

13,5

 

1

# CX2.11.00 Duy trì cây cảnh tạo hình

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt tỉa cây theo hình quy định.

- Bón phân vi sinh.

- Phun thuốc trừ sâu cho cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 cây/năm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.11.00

Duy trì cây cảnh tạo hình

Vật liệu:

- Phân vi sinh

- Thuốc trừ sâu

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

Kg

lít

 

công

 

40

0,33

 

38,52

 

1

# CX2.12.00 Tưới nước cây cảnh trồng chậu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

  • Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu được quy định như sau:

+ Các đô thị ở Vùng I: Lượng nước tưới: 3 lít/cây; Số lần tưới 90 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng II: Lượng nước tưới: 5 lít/cây; Số lần tưới 140 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng III: Lượng nước tưới: 5 lít/cây; Số lần tưới 240 lần/năm.

# CX2.12.10 Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Bơm xăng

Bơm điện

CX2.12.10

Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Máy bơm chạy xăng 3 CV

- Máy bơm chạy điện 1,5KW

 

m3

 

công

 

ca

ca

 

0,3

 

0,045

 

0,0432

-

 

0,3

 

0,063

 

-

0,0585

 

1

2

# CX2.12.20 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.12.20

Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

m3

 

công

 

0,3

 

0,099

 

1

# CX2.12.30 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Xe bồn
5m3

Xe bồn
8m3

CX2.12.30

Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn

Vật liệu:

- Nước tưới

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Xe bồn

 

m3

 

công

 

ca

 

0,3

 

0,063

 

0,0198

 

0,3

 

0,072

 

0,0135

 

1

2

Ghi chú: Bảng mức của các công tác CX2.30.10; CX2.30.20; CX2.30.30 quy định định mức đối với các đô thị vùng I. Các đô thị vùng II, vùng III trị số định mức Nhân công, Máy thi công được điều chỉnh với hệ số K = 1,42.

# CX2.13.00 Thay đất, phân chậu cảnh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.13.00

Thay đất, phân chậu cảnh

Vật liệu:

- Đất mùn đen trộn cát mịn

- Phân vi sinh

- Thuốc xử lý đất

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

m3

kg

kg

 

công

 

2,0

20,0

10,0

 

9,0

 

 

 

1

# CX2.14.00 Duy trì cây cảnh trồng chậu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt tải cảnh hoặc chồi mọc không thích hợp thực hiện 6lần/năm.

- Bón phân vi sinh 2 lần/năm; phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗi đợt 2 lần.

- Nhổ cỏ dại, xới tơi đất thực hiện 4 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 chậu/năm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.14.00

Duy trì cây cảnh trồng chậu

Vật liệu:

- Phân vi sinh

- Thuốc trừ sâu

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

kg

lít

 

công

 

26,0

0,33

 

28,8

 

1

# CX2.15.00 Trồng dặm cây cảnh trồng chậu

Đơn vị tính: 100 chậu trồng dặm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.15.00

Trồng dặm cây cảnh trồng chậu

Vật liệu:

- Cây giống

- Phân vi sinh

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

cây

kg

 

công

 

100

5,0

 

9,0

 

1

# CX2.16.00 Thay chậu hỏng, vỡ

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.16.00

Thay chậu hỏng, vỡ

Vật liệu:

- Chậu cảnh

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

chậu

 

công

 

100

 

8,0

 

1

# CX2.17.00 Duy trì cây leo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Làm cỏ xới gốc, rũ giàn, tưới nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

  • Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu được quy định như sau:

+ Các đô thị ở Vùng I: Lượng nước tưới: 5 lít/cây; Số lần tưới 120 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng II: Lượng nước tưới: 5 lít/cây; Số lần tưới 145 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng III: Lượng nước tưới: 5 lít/cây; Số lần tưới 175 lần/năm.

Đơn vị tính: 10 cây/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX2.17.00

Duy trì cây leo

Vật liệu:

- Nước tưới

- Phân vi sinh

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

m3

kg

 

công

 

0,05

0,067

 

0,108

 

1

# Chương III: DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT

Phân loại cây bóng mát:

- Cây bóng mát mới trồng: Cây sau khi trồng được 90 ngày đến 2 năm.

- Cây bóng mát trồng sau 2 năm:

+ Cây bóng mát loại 1: Cây cao < = 6m và có đường kính gốc cây < = 20 cm.

+ Cây bóng mát loại 2: Cây cao < = 12m và có đường kính gốc < = 50 cm.

+ Cây bóng mát loại 3: Cây cao > 12m hoặc có đường kính gốc > 50 cm.

# CX3.01.00 Duy trì cây bóng mát mới trồng

Thành phần công việc:

- Tưới nước ướt đẫm gốc cây.

- Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện trung bình 1 lần/năm.

- Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi: dùng kéo (hoặc cưa) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 4 lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng: thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Vệ sinh quanh gốc cây: Nhổ cỏ dại quanh gốc cây, dọn dẹp rác quanh gốc cây thu gom vận chuyển đến đổ nơi quy định, thực hiện 4 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 cây/năm

,

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX3.01.00

Duy trì cây bóng mát mới trồng

Vật liệu:

- Nước tưới

- Phân vi sinh

- Cây chống fi 60

- Dây kẽm 1 mm

- Vật liệu khác

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Xe bồn 5m3

 

m3

kg

cây

kg

%

 

công

ca

 

2,4

6,0

3

0,02

1,5

 

1,044

 

0,108

 

1

# CX3.02.00 Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát

(Diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Tưới nước bằng xe bồn.

- Phát và xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.

- Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ.

- Trồng dặm cỏ 30%.

- Bón phân hữu cơ thảm cỏ thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

  • Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cỏ được quy định như sau:

+ Các đô thị ở Vùng I: Lượng nước tưới: 15 lít/m2; Số lần tưới 140 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng II: Lượng nước tưới: 20 lít/m2; Số lần tưới 180 lần/năm.

+ Các đô thị ở Vùng III: Lượng nước tưới: 20 lít/m2; Số lần tưới 240 lần/năm.

Đơn vị tính: 1 bồn/năm

,

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX3.02.00

Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát

Vật liệu:

- Nước tưới

- Cỏ giống

- Phân vi sinh

- Thuốc xử lý đất

- Vôi bột

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Xe bồn 5m3

- Máy cắt cỏ công suất 3 CV

 

m3

m2

kg

kg

kg

 

công

ca

ca

 

2,1

0,9

0,378

0,06

1,8

 

3,65

 

0,322

0,022

 

1

Ghi chú: Mức hao phí nước tưới và xe bồn 5m3 được quy định định mức đối với các đô thị vùng I. Các đô thị vùng II được điều chỉnh với K = 1,7; Vùng III được điều chỉnh với hệ số K = 2,3.

# CX3.03.00 Duy trì cây bóng mát loại 1

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 cây/năm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX3.03.00

Duy trì cây bóng mát loại 1

Vật liệu:

- Sơn

- Xăng

- Cây chống fi 60

- Nẹp gỗ

- Đinh

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

 

kg

lít

cây

cây

kg

 

công

 

0,02

0,014

0,2

0,2

0,005

 

0,405

 

1

# CX3.04.00 Duy trì cây bóng mát loại 2

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Tẩy chồi thực hiện trung bình 3 lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 cây/năm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX3.04.00

Duy trì cây bóng mát loại 2

Vật liệu:

- Sơn

- Xăng

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy:

- Xe thang cao 12m

- Cưa cầm tay

 

kg

lít

 

công

ca

ca

 

0,02

0,014

 

2,55

 

0,038

0,238

 

1

# CX3.05.00 Duy trì cây bóng mát loại 3

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường.

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 cây/năm

,

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX3.05.00

Duy trì cây bóng mát loại 3

Vật liệu:

- Sơn

- Xăng

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Xe thang cao 12m

- Cưa máy

 

kg

lít

 

công

ca

ca

 

0,033

0,0237

 

5,21

 

0,062

0,396

 

1

# CX3.06.00 Giải tỏa cành cây gẫy

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Giải tỏa cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.

- Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt.

- Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về vị trí theo quy định.

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Cây loại 1

Cây loại 2

Cây loại 3

CX3.06.00

Giải tỏa cành cây gẫy

Vật liệu:

- Sơn

- Vật liệu khác

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Cưa máy cầm tay

- Xe thang cao 12m

 

kg

%

 

công

 

ca

ca

 

-

-

 

0,27

 

0,063

-

 

0,025

1,5

 

1,08

 

0,149

0,024

 

0,03

1,5

 

1,8

 

0,18

0,032

 

1

2

3

# CX3.07.00 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tùy từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12m.

- Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định.

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Cây loại 1

Cây loại 2

CX3.07.00

Cắt thấp tán, khống chế chiều cao

Vật liệu:

- Sơn

- Xăng

- Vật liệu khác

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Xe thang cao 12m

- Ôtô tải 2,5 tấn

 

Kg

kg

%

 

công

 

ca

ca

 

0,125

0,09

1,5

 

4,05

 

0,135

0,1

 

0,15

0,108

1,5

 

5,4

 

0,18

0,1

 

1

2

# CX3.08.00 Gỡ phụ sinh cây cổ thụ

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Tháo dỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX3.08.00

Gỡ phụ sinh cây cổ thụ

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Xe thang cao 12m

- Ôtô tải 2,5 tấn

 

công

 

ca

ca

 

7,2

 

0,162

0,1

# CX3.09.00 Giải tỏa cây gẫy, đổ

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.

- Chuẩn bị dụng cụ giao thông, cảnh giới giao thông.

- Giải tỏa cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 5km, san phẳng hố đào gốc cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Cây loại 1

Cây loại 2

Cây loại 3

CX3.09.00

Giải tỏa cành cây gẫy, đổ

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Ôtô có cẩu tự hành 2,5T

- Cưa máy cầm tay

 

công

 

ca

ca

 

2,97

 

-

0,27

 

6,3

 

0,236

1,12

 

13,5

 

0,36

2,25

 

1

2

3

# CX3.10.00 Đốn hạ cây sâu bệnh

Thành phần công việc:

- Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.

- Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ.

- Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng.

- Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, cự ly vận chuyển trong phạm vi 5km.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Cây loại 1

Cây loại 2

Cây loại 3

CX3.10.00

Đốn hạ cây sâu bệnh

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Ôtô có cẩu tự hành 2,5T

- Cưa máy cầm tay

- Xe thang cao 12m

 

công

 

ca

ca

ca

 

2,92

 

-

0,5

-

 

11,43

 

0,282

1,48

0,11

 

19,35

 

0,394

2,97

0,23

 

1

2

3

# CX3.11.00 Quét vôi gốc cây

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước tôi vôi.

- Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1 m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Cây loại 1

Cây loại 2

Cây loại 3

CX3.11.00

Quét vôi gốc cây

Vật liệu:

- Vôi

- A dao

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

kg

kg

 

công

 

0,16

0,003

 

0,03

 

0,57

0,011

 

0,05

 

1,14

0,022

 

0,113

 

1

2

3

# BẢNG PHỤ LỤC PHÂN VÙNG

Stt TÊN VÙNG Địa phương trực thuộc
1 VùngI Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Điện Biên.
2 VùngII Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông, Lâm Đồng.
3 VùngIII TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang.
Last Updated: 9/18/2021, 4:55:09 PM