CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM GXD
Duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp chuyển đổi số Quản lý dự án, Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý công trường, Giám sát thi công xây dựng.
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

DÙNG LÀ THÍCH, KÍCH LÀ SƯỚNG !
ĐỊNH MỨC
SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Phụ lục VII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Hà Nội - 2021

Phần 1
THUYẾT MINH
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
________________________

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch ...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò ...) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thi công.

1. Kết cấu tập định mức sử dụng vật liệu xây dựng

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng bao gồm 2 phần và phụ lục kèm theo; cụ thể như sau:

Phần 1: Định mức sử dụng vật liệu:

👉 - Chương I: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông và định mức cấp phối vật liệu của công trình giao thông.

👉 Chương II: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác xây, trát và hoàn thiện

👉 Chương III: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác làm giàn giáo

👉 Chương IV : Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kết cấu gỗ

👉 Chương V : Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kim loại và gia công kết cấu kim loại

👉 Chương VI: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bảo ôn

👉 Chương VII: Định mức sử dụng vật liệu trong một số công tác khác

Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu:

👉 Định mức hao hụt vật liệu trong thi công

👉 Định mức hao hụt vữa bê tông

👉 Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển

👉 Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công

👉 Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển và bảo quản tại kho

Phụ lục:

👉 Phụ lục 1 : Bảng trọng lượng đơn vị vật liệu

👉 Phụ lục 2: Bảng phân loại gỗ

2. Hướng dẫn áp dụng

a. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.

b. Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức sử dụng vật liệu xây dựng còn có thuyết minh hướng dẫn áp dụng và hướng dẫn cụ thể hao phí vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thi công của loại công tác xây dựng, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Last Updated: 9/18/2021, 1:29:25 AM