Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng

File pdf Thông tư số 12/2021/TT-BXD, bạn để ý tài liệu xòe ra có cái nút nhỏ góc trên bên phải để tải về máy nhé.

BỘ XÂY DỰNG
_________

Số: 12/2021/TT-BXD


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

THÔNG TƯ
Ban hành định mức xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xây dựng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các định mức xây dựng sau:

  1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;

  2. Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;

  3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;

  4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;

  5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;

  6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;

  7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;

  8. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII; (opens new window)

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Điều 3. Định mức xây dựng quy định tại Thông tư này thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và thay thế Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT; Cục KTXD; Viện KTXD; (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Hồng Minh

Để xem các Phụ lục bạn kích vào các link tương ứng ở Điều 1 nói trên hoặc link dưới đây.

1. Phụ lục I 👉 Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình;

2. Phụ lục II 👉 Định mức dự toán xây dựng công trình;

3. Phụ lục III 👉 Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

4. Phụ lục IV 👉 Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

5. Phụ lục V 👉 Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

6. Phụ lục VI 👉 Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

7. Phụ lục VII 👉 Định mức sử dụng vật liệu xây dựng;

8. Phụ lục VIII 👉 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; (opens new window)

Cài trang qlda.gxd.vn ra màn hình chính của thiết bị iOS hoặc Android để thuận tiện tra cứu văn bản quản lý dự án xây dựng: https://qlda.gxd.vn/huong-dan/huong-dan-su-dung.html

Last Updated: 1/16/2024, 5:46:45 PM