LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM
HỘI KHKT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
-------

Số: 56/TWH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành tập Định mức phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại

Căn cứ Quyết định số 253/HĐBT ngày 13 tháng 12 năm 1982 của Hội Đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc cho phép thành lập Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hoạt động và chức năng nhiệm vụ của Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Căn cứ Tiêu chuẩn xây dựng: TCXD 204.1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/01/1998 và các văn bản hiện hành khác có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2020 về việc Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dựng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất và chế phẩm diệt trùng, diệt khuẩn của Cục Y tế dự phòng, Cục quản lý môi trường Bộ Y tế;

Căn cứ đề nghị của các Đơn vị hoạt động khoa học công nghệ thuộc Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực phòng trừ mối và côn trùng gây hại;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này "Tập Định mức phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại".

Điều 2: Tập "Định mức phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại" chỉ có giá trị tham khảo, do Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam Ban hành. Hàng năm được bổ sung sửa đổi tùy theo tình hình thực tế của sản xuất và thị trường.

Điều 3: Tập Định mức này thay thế cho các "Tập định mức Đơn giá về phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại" đã được Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam ban hành. Quyết định có hiệu lực kế từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng Trung ương Hội, các đơn vị hoạt động khoa học công nghệ trực thuộc Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

TM. BAN CHẤP HÀNH TW HỘI
CHỦ TỊCH

Đã ký

Triệu Văn Hùng

Phần 1 Định mức nhân công và vật tư xử lý mối
Phần 2 Kỹ thuật xử lý phòng mối cho công trình xây dựng mới
Phần 3 Định mức cho công tác phòng chống mối bằng công nghệ Termimesh
Phần 4 Xử lý phòng chống mối và côn trùng gây hại cho cây xanh
Last Updated: 11/14/2021, 6:07:59 PM