CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM GXD
Duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp chuyển đổi số Quản lý dự án, Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý công trường, Giám sát thi công xây dựng.
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

DÙNG LÀ THÍCH, KÍCH LÀ SƯỚNG !
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ
Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng Công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

# Phần I THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ

1. Nội dung định mức

- Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị công bố tại Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

- Phạm vi các công việc duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị để đảm bảo việc cho việc hoạt động của hệ thống chiếu sáng đô thị.

2. Các căn cứ xác lập định mức

- Quy trình kỹ thuật thực hiện công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị hiện đang áp dụng phổ biến ở các đô thị.

- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị.

- Số liệu về tình hình sử dụng lao động, trang thiết bị xe máy, kỹ thuật cũng như kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

3. Kết cấu của tập định mức

Định mức được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Mỗi định mức được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Định mức dự toán công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị gồm 06 chương:

👉 Chương I : Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn.

👉 Chương II : Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện.

👉 Chương III: Lắp đặt các loại đèn sân vườn.

👉 Chương IV: Lắp đặt đèn trang trí.

👉 Chương V: Duy trì lưới điện chiếu sáng.

👉 Chương VI: Duy trì trạm đèn.

4. Hướng dẫn áp dụng định mức

- Định mức dự toán công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị do Bộ Xây dựng công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Trường hợp công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập định mức này hoặc những loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị chưa công bố định mức thì Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xây dựng định mức mới để trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định áp dụng, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Last Updated: 9/18/2021, 12:22:13 AM